สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
01122565
1 ธันวาคม 2565
9 ธันวาคม 2565
2566
13 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565
742000
-
12
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-