สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
27122565
27 ธันวาคม 2565
11 มกราคม 2566
2566
12 มกราคม 2566
12 มกราคม 2566
1231000
-
12
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-