สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
24012566
24 มกราคม 2566
5 กุมภาพันธ์ 2566
2566
6 กุมภาพันธ์ 2566
6 กุมภาพันธ์ 2566
1375000
-
13
2401
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-