สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
10102566
10 ตุลาคม 2566
20 ตุลาคม 2566
2567
20 ตุลาคม 2566
20 ตุลาคม 2566
1464000
-
15
1010
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินบำรุง
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-