สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
17102566
17 ตุลาคม 2566
26 ตุลาคม 2566
2567
27 ตุลาคม 2566
-
499500
-
26
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินบำรุง
เหมาบริการ
-
-

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 9เดือน (1ม.ค.-30ก.ย.2567)

-