สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
08122566
8 ธันวาคม 2566
19 ธันวาคม 2566
2567
20 ธันวาคม 2566
20 ธันวาคม 2566
1600000
-
15
0812
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-