สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ข่าวสาร สคร11 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2563

- การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- IT'S TIME TO ZERO TB ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค

- การป้องกันคนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ (Work Smart)

- 7 วิธีดูแลสุขภาพกายและใจเพื่อชีวิตที่สดใส -ของดีมีอยู่กับตัว

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ