สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

24 มีนาคม 2563 วันวัณโรคสากล สคร.12 ย้า วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

24 มีนาคม 2563 วันวัณโรคสากล สคร.12 ย้า วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

       24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) ซึ่งในปี 2563 ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด ถึงเวลา ยุติ ปัญหาวัณโรค (IT’S TIME TO END TB) รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการระดับชาติ น้าไปสู่ เมืองไทย ปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรค

นายเฉลิมพล โอสถพรมมา นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนผู้อ้านวยการส้านักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในปี 2563 (ข้อมูล NTIP ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วัณโรคท่ี 12 ยะลา) พบว่ามีการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้าจานวน 1,892 ราย คิด เป็นร้อยละ 24.9 จังหวัดที่มีอัตราการมีการขึ้นทะเบียนสูงที่สุดสูงสามอันดับแรก คือ จังหวัดสงขลา จานวน 709 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมา จังหวัดยะลา จานวน 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.4 และจังหวัดพัทลุง จานวน 194 ราย คิดเป็น ร้อยละ 24.2

วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเช้ือแบคทีเรียชนิดหน่ึง ทาให้มีการอักเสบในปอด ส่วนมากในผู้ใหญ่มักพบเป็นที่ปอด ใน เด็กอาจเป็นที่อวัยวะอ่ืนร่วมด้วย เช่น ต่อมน้าเหลือง เยื่อหุ้มสมอง กระดูก เด็กมักจะได้รับเชื้อจากผู้ใหญ่ท่ีเป็นวัณโรคระยะแพร่เ ช้ือ ติดต่อจากคนสู่คนผ่านอากาศ โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทาให้เชื้อกระจายอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ เอาเชื้อเข้าไป แล้วเกิดการติดเชื้อและป่วยได้

หากมีอาการไอติดต่อเกิน2 สัปดาห์ไอมีเสมหะปนเลือดหรืออาจมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นไอแห้งๆน้าหนักลดไข้ต่าๆ มีเหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืน ให้รีบพบแพทย์ตรวจหาวัณโรคทันที ส่วนกลุ่มเส่ียงต่อการป่วยเป็นวัณโรค เช่น กลุ่มผู้อาศัยร่วมบ้าน หรืออยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุท่ีมีโรคร่วมต่างๆ (เบาหวาน ไต ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ) ผู้ต้องขัง ในเรือนจา แรงงานข้ามชาติ และบุคลากรสาธารณสุข ผู้ติดสารเสพติด ควรตรวจคัดกรองด้วยการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด อย่างน้อยปี ละคร้ัง ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการก็ตาม และขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันค้นหาผู้ป่วยวัณโรคที่ยังเหลืออยู่ โดยเฉพาะ ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการป่วยเป็นวัณโรค และให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาให้หายขาด

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวว่า การป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นวัณโรค ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดย การออกกาลังกาย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเล่ียงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค ถ้ามีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในบ้าน ต้องให้กินยาครบถ้วนสม่าเสมอ ทุกวัน พร้อมให้สมาชิกในครอบครัวไปตรวจคัดกรองการติดเช้ือ เพื่อกินยาป้องกัน ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปี ละครั้ง หากมีอาการผิดปกติ น่าสงสัยว่าจะเป็นโรค ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

 

.........................................................................................................................................................

ข่าวโดย : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

E-mail : [email protected]

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ