สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร.11 ร่วมมือเครือข่าย พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักโรคแห่งรัฐ ป้องกันโควิด 19 อย่างยั่งยืน

สคร.11 ร่วมมือเครือข่าย พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักโรคแห่งรัฐ ป้องกันโควิด 19 อย่างยั่งยืน

วันนี้ ( 8 ก.ค.63) นายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรค เพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 โดยมีแพทย์หญิงศิริลักษณ์  ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน และนายณรงค์ วุ่นซิ้ว       ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงแรมดารา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการสถานกักโรคแห่งรัฐแบบบูรณาการให้ได้ตามมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลเอกชน และ สมาคมโรงแรม รวมทั้งสิ้น 90 คน

นายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค.63 ทั่วโลกมีรายงานผู้ป่วย 11.5 ล้านคน เสียชีวิต 5.35 แสนคน ประเทศไทยมีผู้ป่วย 3,195 คน เสียชีวิต 58 คน ปัจจุบันไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทย โดยมีรายงานพบผู้ป่วยเฉพาะที่อยู่ในสถานกักกันโรคที่มาจากต่างประเทศเท่านั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดตั้งสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ เพื่อรองรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการเข้มข้นให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองแล้วจะต้องถูกกักตัวในสถานกักกันโรคแห่งรัฐเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคจนครบ 14 วัน

นายแพทย์พิศิษฐ์ กล่าวเพิ่ม ปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 11 มีสถานกักกันโรคแห่งรัฐจำนวน 50 แห่ง รองรับผู้กักกันได้ทั้งหมด 1,589 ราย  (ข้อมูล ณ วันที่  7 ก.ค.63 ) ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมให้สถานกักโรคแห่งรัฐทุกแห่งสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน) ในระยะต่อไป

#สถานกักโรคแห่งรัฐ #covid-19 #ป้องกันควบคุมโรค #เขตสุขภาพที่11 #สคร11

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ