สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สคร.11 ชวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2566 ย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ภายใต้คำขวัญรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตสุขภาพที่ 11 มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 1,741 ราย และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 20 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ สุราษฎร์ธานี จำนวน 544 ราย รองลงมาคือ นครศรีธรรมราช จำนวน 399 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมมากที่สุด คือ ชุมพร จำนวน 6 ราย รองลงมาคือ นครศรีธรรมราช จำนวน 5 ราย ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ 81.5)  และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (ร้อยละ 66.3 ) ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเพิ่มขึ้น ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 83.3)

นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่ม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการที่เข้มข้นเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ลดผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิต โดยลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ทุกประเภท และขายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเวลา 11.00 - 14.00 น. และเวลา 17.00 - 24.00 น. เท่านั้น หากพบเห็นผู้กระทำผิด เช่น ขายในสถานที่ห้ามขาย เช่น ปั๊มน้ำมัน สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ขายในเวลาห้ามขาย การเร่ขาย และโฆษณาส่งเสริมการขาย สามารถแจ้งศูนย์ร้องเรียนบุหรี่และสุรา สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3342 หรือ สายด่วน 1422 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เน้นย้ำ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการขับรถต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ และสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง

 

ผู้เขียนข่าว   ธัญญธร  เยาวยอด 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ