สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรสังกัดกรมฯ ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความ
ปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ กิจการดาวเทียม และกิจการวิทยุคมนาคม ลงตีพิมพ์ในงานวารสารวิชาการ กสทช.
โดยบทความที่ได้รับคัดเลืกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ ๕๐๐.- บาท
แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ ๑๐,๐๐๐..- บาท นั้น
กองนวัตกรรมและวิจัย ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์
ในงานวารสารวิชาการ กสทช. ผ่านเว็บไซต์ NBTC Journal (tci-thaijo.org) รายละเอียด
ตังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ