สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว วช ปีที่ 28 ฉบับที่ 141

ตามหนังสือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ อว ㆍ๔๐๑.๖/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๒0 มกราคม ๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถ
เข้าชมและดาวนโหลดไฟล์ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๔๑ ประจำเตือนธันวาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (nrct.go.th) และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
"จดหมายข่าว วช." ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ