สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วาราสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.8 อุดรธานี

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพีพิมพ์ในวารสารโดยส่งบทความ ที่ https://shorturl-ddc.moph.go.th/iebfp

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ