สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ตำแหน่ง 114)

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว 457 (1).pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ