สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ห่วงเปิดเทอม “โรคมือ เท้า ปาก” เสี่ยงระบาดในเด็กเล็ก

ห่วงเปิดเทอม “โรคมือ เท้า ปาก” เสี่ยงระบาดในเด็กเล็ก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช แนะสถานศึกษาคัดกรองและสังเกตอาการเด็กก่อนเข้าเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก หลังปีนี้พบเด็กป่วยแล้วกว่า 5,235 ราย พร้อมเน้นย้ำหากพบเด็กป่วยให้รีบแยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน เพื่อไปพบแพทย์โดยเร็ว
นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง อากาศเย็นลงและมีความชื้น เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก คาดว่าเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วจะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กและกลุ่มเด็กวัยเรียน เนื่องจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ง่ายต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคผ่านสิ่งของใช้และของเล่น ดังนั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องมีมาตรการคัดกรองและสังเกตอาการของเด็กก่อนเข้าเรียนทุกเช้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในเขตสุขภาพที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. –31 ต.ค. 2566 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 5,235 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นเพศชาย 2,852 ราย เพศหญิง 2,383 ราย กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุด 3 อันดับ คือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปีรองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 -9 ปีและ 10 -14 ปีสำหรับอาการของโรคมือ เท้า ปาก จะเริ่มด้วยมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1 - 2 วัน มีอาการเจ็บปากจากตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ทำให้รับประทานอาหารได้ลดลง ร่วมกับมีตุ่ม พองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ ให้รีบพาบุตรหลานพบแพทย์ทันที
นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่ม การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก มีดังนี้ 1) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ควรมีการคัดกรองเด็กทุก เช้าก่อนเข้าเรียน สอนให้เด็กล้างมือเป็นประจำ หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา แจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับและพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ 2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เช่น ภาชนะใส่
อาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ของเล่นต่างๆ 3) ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ให้หลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กไปในสถานที่ที่มีคนแออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สนามเด็กเล่น ตลาด และควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรหยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 1สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้เด็กอื่น ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

#โรคมือเท้าปาก
#กรมควบคุมโรค
#สคร11
ผู้เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ