สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบควบโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 2499 และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 2509

ข่าวสารอื่นๆ