สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว 85 (1).pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ