สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2567 ภายใต้แนวคิด ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ลดการบาดเจ็บ และลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

พญ.ดารินดา รอซะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และไปท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดมากขึ้น ส่งผลให้การจราจรหนาแน่น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้ โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ มาจากการดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย ขับรถด้วยความประมาท จึงฝากเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง

จากสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในเขตสุขภาพที่ 11 พบว่ามีผู้ประสบเหตุทางถนนจำนวน 2,097 ราย บาดเจ็บ 2,072 ราย เสียชีวิต 25 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 10 - 19 ปี รองลงมาอยู่ในกลุ่มอายุ 20 - 29 ปี พฤติกรรมเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 84.02 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 84.93 โดยวันที่ 13 เมษายน 2565 มีผู้ประสบเหตุสูงสุด จำนวน 488 ราย ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 สามอันดับแรก คือ ถนนกรมทางหลวง (ร้อยละ 37.20) รองลงมาคือ ถนนกรมทางหลวงชนบท (ร้อยละ 17.70) และถนนใน อบต./หมู่บ้าน (ร้อยละ 14.10) ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 89.20)

และเวลาเกิดเหตุและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลา 15.00 – 15.59 น. และช่วงเวลา 18.00 - 18.59 น.

พญ.ดารินดา กล่าวเพิ่มเติม นอกจากนี้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัดในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ ช่วง 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น. เท่านั้น ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามขายสุราในสถานที่ห้ามขาย เช่น ปั๊มน้ำมัน ร้านขายยา

สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สวนสาธารณะของทางราชการ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 “กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี"

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=833391948804058&set=a.315140280629230

 

#ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ

#สายด่วน1422 #กรมควบคุมโรค #สคร11

#ควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ