สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3159 กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ กองโรคติดต่อทั่วไป

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/odpc11/files/1. ว 618.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ