สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์กรคุณธรรม

  • ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

  • ปีงบประมาณ 2566

อยู่ระหว่างรอผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

  • ปีงบประมาณ 2565

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2565

  • ปีงบประมาณ 2566

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2566