สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย

  • แบบฟอร์มการสำรวจฐานข้อมูล Data Analysis ตัวอย่างที่ 1
ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มการสำรวจฐานข้อมูล Data Analysis ตัวอย่างที่ 2
ดาวน์โหลด
  • รายงานประจำปี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ดาวน์โหลด
  • รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงย้อนหลัง
ดาวน์โหลด
  • ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม กรมควบคุมโรค แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด