สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย

 • แบบฟอร์มการสำรวจฐานข้อมูล Data Analysis ตัวอย่างที่ 1
ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการสำรวจฐานข้อมูล Data Analysis ตัวอย่างที่ 2
ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
 • รายงานประจำปี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 • แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ดาวน์โหลด
 • รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงย้อนหลัง
ดาวน์โหลด
 • ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
  เป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม กรมควบคุมโรค แผนปฏิบัติราชการ
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด
 • รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบบันทึกและประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน
  ด้วยการสแกนจำใบหน้า 
  หรือระบบ Smart Office 4.0 NEW!

  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลระบบ Smart Office 4.0 (กรณียังไม่ได้เข้ารับการถ่ายรูป)

  • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลระบบ Smart Office 4.0 (กรณีระบบแจ้งว่า "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง")

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 • รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการบริการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด