สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

enlightenedขั้นตอนที่ 1   
 
enlightenedขั้นตอนที่ 2  
 
enlightenedขั้นตอนที่ 3  
  • องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
    ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566
 
 
 
 
 
 
 
enlightenedขั้นตอนที่ 4  
 
 
enlightenedขั้นตอนที่ 5  
 
enlightenedขั้นตอนที่ 6  
 
enlightenedขั้นตอนที่ 7  

       จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
 
 
enlightenedขั้นตอนที่ 8  
 
 
mail แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู  
 
yes กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
heart การเผยแพร่กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงาน  

ผลงานวิชาการ

 
 

Facebook

 
 

LINE

 
  • DPC11 : องค์กรคุณธรรมและรอบรู้ด้านสุขภาพ
 

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 
 

                                                       smiley smiley smiley smiley smiley