สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

enlightenedขั้นตอนที่ 1 
enlightenedขั้นตอนที่ 2
enlightenedขั้นตอนที่ 3

องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

enlightenedขั้นตอนที่ 4

enlightenedขั้นตอนที่ 5
  • แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน
  • การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
enlightenedขั้นตอนที่ 6

       จังหวัดนครศรีธรรมราช

enlightenedขั้นตอนที่ 7
  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน
mailกิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"