สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กลุ่มพัฒนาองค์กร

 
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กรณีเข้าอบรม 1 ราย)
 
ดาวน์โหลด
 
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กรณีเข้าอบรมมากกว่า 1 ราย)
 
ดาวน์โหลด
 
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม /ประชุม /สัมมนา /ศึกษาดูงาน
 
ดาวน์โหลด
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน
 
ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปี 2563 ดาวน์โหลด
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
กรอบแนวทางการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาผ่านระบบ E-Learning พร้อมคู่มือการใช้งานผู้เรียน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกผลการสำเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) : TR-01 ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2563 ดาวน์โหลด
แนวทางพัฒนา MENTORING PROGRAM ในองค์กร สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบ DPIS กรมควบคุมโรค ดาวน์โหลด