สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กลุ่มพัฒนาองค์กร

 
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กรณีเข้าอบรม 1 ราย)
 
ดาวน์โหลด
 
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กรณีเข้าอบรมมากกว่า 1 ราย)
 
ดาวน์โหลด
 
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม /ประชุม /สัมมนา /ศึกษาดูงาน
 
ดาวน์โหลด
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน
 
ดาวน์โหลด
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
แนวทางพัฒนา MENTORING PROGRAM ในองค์กร สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบ DPIS กรมควบคุมโรค ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข NEW! ดาวน์โหลด
แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ในรูปแบบออนไลน์ (E-learning) ตามกรอบการพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 NEW! ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกผลการสำเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) : TR-01  Update! ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564 (สิ้นรอบ) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ดาวน์โหลด