สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

กลุ่มพัฒนาองค์กร

 
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กรณีเข้าอบรม 1 ราย) Update!
 
ดาวน์โหลด
 
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กรณีเข้าอบรมมากกว่า 1 ราย) Update!
 
ดาวน์โหลด
 
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม /ประชุม /สัมมนา /ศึกษาดูงาน
 
ดาวน์โหลด
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน
 
ดาวน์โหลด
แนวทางพัฒนา MENTORING PROGRAM ในองค์กร สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข NEW! ดาวน์โหลด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ในรูปแบบออนไลน์ (E-learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมแบบฟอร์มรายงานผล TR-01 NEW! ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ที่ยังไม่มีฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS กรมควบคุมโรค (ปรับปรุง 6 มิ.ย. 65) ดาวน์โหลด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) รอบที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด