สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ทิศทางการดำเนินงานวิจัย โจทย์วิจัย วิธีการหาปัญหาวิจัยด้วย PICO แนวทางการขอจริยธรรม (EC) กรมควบคุมโรคและกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยปี64

ประชุมราชการเรื่องแนวทางการขอจริยธรรม (EC) กรมควบคุมโรค
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.            
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
บรรยายเรื่อง “แนวทางการขอจริยธรรม (EC) กรมควบคุมโรค” โดย นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.7 ขอนแก่นและนำเสนอ“กระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยปี64”โดย กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.7 ขก.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทิศทางการดําเนินงานวิจัย และการกําหนด PICO งานวิจัย ประกอบด้วย

1. นโยบายและทิศทางการดำเนินงานวิจัย โดยท่าน นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร (ผู้อำนวยการ สคร.7 ขอนแก่น)

2. การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทชุมชนและงานตามภารกิจหลัก โดย ดร.บุญทนากร พรมภักดี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

3. เขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้กรรมการพิจารณาด้าน จริยธรรม

4. เอกสารประกอบการบรรยาย 9 ต.ค. 63

5. เอกสารประกอบการประชุม 10 ต.ค. 63

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ