สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ทิศทางการดำเนินงานวิจัย โจทย์วิจัย และวิธีการหาปัญหาวิจัยด้วย PICO

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทิศทางการดําเนินงานวิจัย
และการกําหนด PICO งานวิจัย ประกอบด้วย

1. นโยบายและทิศทางการดำเนินงานวิจัย โดยท่าน นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร (ผู้อำนวยการ สคร.7 ขอนแก่น)

2. การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทชุมชนและงานตามภารกิจหลัก โดย ดร.บุญทนากร พรมภักดี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ