สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผอ.สลค คร ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กบรส. สปสช. และ สวทช. เรื่องการจัดทำ และเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กบรส. สปสช. และ สวทช. เรื่องการจัดทำ และเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรค และให้การต้อนรับ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC, สวทช.) ดร.กิตติ วงศ์ถาวรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และคณะ ณ สำนักงาน ฯ พร้อมทั้ง ได้นำเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริฯ และ “วนานิทัศน์” สวนดาดฟ้าชั้น 8 อาคาร 10 ในครั้งนี้ด้วย


ข่าวสารอื่นๆ