กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

คู่มือสำหรับการใช้งานบริการระบบคอมพิวเตอร์

ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์กองโรคติดต่อที่วไป

* คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

* คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของกลุ่มงานฯ

Qr code ในการเข้าระบบกองฯ

ระบบบริการแจ้งซ่อม ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค

* คู่มือการแจ้งซ่อม กรมคร.

Qr code ในการเข้าระบบกรมฯ