กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Plan] การรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค (Estimates Strategic Management; Estimates SM : ESM)

คู่มือการรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ ESM สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า รวมถึงข้อมูลที่ต้องใช้ในการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ และการดึงข้อมูลรายงานความก้าวหน้าออกจากระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ มาใช้ประกอบการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโครงการต่อไป

เอกสารแนบ

วารสารออนไลน์อื่นๆ