กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองป้องกันการบาดเจ็บ

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองป้องกันการบาดเจ็บ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแล ลดปัจจัยเสี่ยง ลดความรุนแรง และลดความสูญเสียต่อชีวิต เพิ่มการเข้าถึงระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ

แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://forms.gle/fg3JiXrBEeLuaBuW9

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ