กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

การจมน้ำทำให้ขาดอากาศหายใจ เพียงแค่ 2 ถึง 4 นาที เด็กที่จมน้ำจะ..หมดสติ หยุดหายใจ และเสียชีวิตได้

การจมน้ำทำให้ขาดอากาศหายใจ

เ พี ย ง แ ค่  2 ถึ ง 4 น า ที 
เด็กที่จมน้ำจะ....
ห ม ด ส ติ  
ห ยุ ด ห า ย ใ จ 
และ...เ สี ย ชี วิ ต ไ ด้


ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ