กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทําดีได้ที่ใจเรา”

กรมควบคุมโรค โดย สปคม. ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา จัดระบบบริการ Public Health Lab เคลื่อนที่ เพื่อตรวจคัดกรองการระบาดของโรคโควิด 19  ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

…กรมควบคุมโรค โดย สปคม. และเครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์ฯจิตอาสา คัดกรองค้นหาเชิงรุก ผู้ติดเชื้อโควิด 19   ให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและบุคลากรทางการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 24 คณะ ผู้เข้ารับการตรวจ ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 5,239 คน  

...ผลการตรวจ Antibody คัดกรองโควิด 19 พบ Antibody บวก จํานวน 136 คน ทั้งนี้ ผลการตรวจ PCR ให้ผลเป็นลบท้ังหมด บัณฑิตทุกคนสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ครบถ้วน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและปลอดภัย ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19

...ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวสารอื่นๆ