กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

กรมควบคุมโรค โดย สปคม. เฝ้าระวัง คัดกรองค้นหาเชิงรุก ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา นายร้อย 3 เหล่าทัพ

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2563) ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในการพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหาร ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

...เจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ผลการตรวจ Rapid test รวมทั้งสิ้น 647 ราย ผลตรวจ Rapid test ให้ผลเป็นลบ 635 ราย และให้ผลเป็นบวก 12 ราย ได้รับการตรวจ PCR ทั้งหมด 14 ราย โดยผลการตรวจ PCR ให้ผลเป็นลบทั้งหมด


ข่าวสารอื่นๆ