กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด (Thailand Instructor Team) และผู้จัดการแผนงาน (Manager Program)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัด

(Thailand Instructor Team) และผู้จัดการแผนงาน (Manager Program)

 

1. (Pre-test) แบบทดสอบทักษะคิด อายุ 13-19 ปี
https://docs.google.com/document/d/1Nw3uBmJv9xTN3d_Telq_cEjzHCmtWxCZ/edit?usp=share_link&ouid=111255490949402869264&rtpof=true&sd=true

 

2.(Post-Test) แบบทดสอบทักษะคิด อายุ 13-19 ปี

https://docs.google.com/document/d/11Q2HXztIJtyjdacsKGHZwdOAHY5iSRDx/edit?usp=share_link&ouid=111255490949402869264&rtpof=true&sd=true

 

3.แบบสำรวจฯความรอบรู้ด้านการขับขี่ อายุ 10-19 ปี
https://docs.google.com/document/d/1x55ubCyz8aHX2_WG51xMQH4n5Cy4ki3u/edit?usp=share_link&ouid=111255490949402869264&rtpof=true&sd=true


ข่าวสารอื่นๆ