กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[RTI] การฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพการจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน” ตามแนวคิดมนุษย์ปัจจัย (Human Factor) Train the Trainer for Road Safety Instructor Thailand ภายใต้โครงการ Thailand Safe Youth Program สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ จังหวัดลำพูน

การฝึกอบรม
หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพการจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน” 
ตามแนวคิดมนุษย์ปัจจัย (Human Factor)
Train the Trainer for Road Safety Instructor Thailand
ภายใต้โครงการ Thailand Safe Youth Program
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ณ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Youtube

 

 

emQfS2.jpg


ข่าวสารอื่นๆ