กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[RTI] การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วย TSY Program ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom Meeting

FOf5qS.jpg


ข่าวสารอื่นๆ