กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

กองป้องกันการบาดเจ็บ ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐ ในการลด คัดแยก และจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี (Organization Government : OG)

-14-7-66-01.jpeg


ข่าวสารอื่นๆ