กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

443/62 โอนงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบอุดหนุน กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ จำนวนทั้งสิ้น 180,843.85 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ

1. กองระบาดวิทยา
2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
3. สถาบันบำราศนราดูร
4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ