กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

อสม.ออนไลน์

 
 
 
 

 

“อสม.ออนไลน์ แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับ รพ.สต. และ อสม. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน”
อสม.ออนไลน์ เป็นแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เอไอเอสตั้งใจพัฒนาขึ้น ด้วยแนวคิดการให้บริการเพื่อสังคมที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนพื้นฐานของสังคมมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
โดยแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับวิถีการทำงานของงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเน้นความเป็นแอปพลิเคชันที่มีความเรียบง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อน เมนูเป็นภาษาไทยที่ง่ายต่อความเข้าใจ และมีความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ ทำให้สมาชิกในเครือข่าย อสม.ออนไลน์ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง และฉับไว อันจะสร้างความอุ่นใจให้กับคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ห้องข้อมูลต่างๆ
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มีการแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกดู ดังต่อไปนี้

นัดประชุม
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การนัดประชุมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รพ.สต. แจ้งนัดหมายการประชุมได้ในคราวเดียว สมาชิก อสม.ออนไลน์ รับรู้พร้อมกัน มีระบบตอบรับและปฏิเสธการเข้าร่วมประชุม รู้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ลดความสิ้นเปลืองในการจัดเตรียมการประชุม

แจ้งรับเงิน
ห้องข่าวแจ้งรับเงิน อสม. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ รพ.สต. แจ้งข่าวการรับเงินค่าป่วยการได้ในคราวเดียว สมาชิก อสม.ออนไลน์ รับรู้พร้อมกัน

โรคระบาด
เมื่อมีเหตุการณ์โรคระบาด การสื่อสารข้อมูลระหว่าง รพ.สต. และ อสม. เป็นสิ่งสำคัญ รพ.สต. แจ้งข่าวโรคระบาดได้ในคราวเดียว สมาชิก อสม.ออนไลน์ รับรู้พร้อมกัน ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นการสื่อสารสองทาง อสม. สามารถแจ้งสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่กลับมาให้ รพ.สต. ได้รับรู้สถานการณ์ได้เช่นกัน

ข่าว/ประกาศ
เมื่อมีข่าวสาร ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และงานสาธารณสุข รพ.สต. จะส่งผ่านแอปพลิเคชันได้รวดเร็ว รพ.สต. แจ้งข่าวและประกาศได้ในคราวเดียว สมาชิก อสม.ออนไลน์ รับรู้พร้อมกัน ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นการสื่อสารสองทาง อสม. สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าว และประกาศได้

บันทึกการประชุม
เมื่อมีการประชุมกลุ่ม อสม. จะมีการบันทึกการประชุมและส่งเข้าไปยังแอปพลิเคชั่นทันที ซึ่งจะทำให้ อสม. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รพ.สต. เขียนบันทึกการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน อสม. จะสามารถเรียกดูบันทึกการประชุมย้อนหลังได้ อสม. ที่ไม่ได้มาประชุมก็รับรู้ได้เช่นกัน

การสนทนา
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเรื่องการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิก ได้รับความสะดวก และยังเป็นการแยกลุ่มสนทนาเฉพาะงานได้อย่างชัดเจน สมาชิกสามารถสื่อสารด้วยข้อความ ไอคอนแทนความรู้สึก คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ภาพถ่าย และพิกัดแผนที่ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในแบบการสนทนาตัวต่อตัว และการสนทนาแบบกลุ่ม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ เพราะส่งข้อมูลถึงเพื่อนในกลุ่มได้พร้อม กันในคราวเดียว

การส่งรายงาน
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งรายงานของ อสม. และยังช่วยให้ รพ.สต. ได้รับข้อมูลเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ต่องานส่งเสริมสุขภาพชุมชน อสม.สามารถส่งรายงานผ่านโทรศัพท์ได้ทันที โดยใช้วิธีการถ่ายรูปเอกสารจากกล้องมือถือ และนอกจาก รพ.สต. ได้รับรายงานจาก อสม. ที่รวดเร็ว แล้วยังช่วยให้การสรุปข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด รพ.สต. มีความรวดเร็วด้วยเช่นกัน ส่งผลดีต่อการตอบสนองนโยบายการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในภาพรวม

การเปิดใช้บริการ
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดย รพ.สต. จะต้องเป็นผู้ขอใช้บริการและกำกับดูแลการใช้งาน โดยสมัครใช้บริการ อสม.ออนไลน์ ได้ที่ www.ais.co.th/aorsormor ในส่วนการใช้งานของ อสม. ขอรับคำแนะนำการใช้งานได้ที่ รพ.สต. ต้นสังกัดของท่าน

ข่าวสารอื่นๆ