กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของกรมควบคุมโรค ปี 2565

ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

     1.1 การดำเนินงาน : กรมควบคุมโรค มีการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเพชรชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร และได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทุกหน่วยงาน รับทราบและดำเนินการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

    1.2 หลักฐาน

         1. ประกาศเจตนารมณ์ฯ กรมควบคุมโรค

         2. ภาพกิจกรรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์

             - ผู้บริหารกรมควบคุมโรค

             - หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

2. องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

   2.1 การดำเนินงาน : กรมควบคุมโรค ได้กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และ “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู โดยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ร่วมกันกำหนด ตามประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     2.2 หลักฐาน

           1. ประกาศเจตนารมณ์ฯ กรมควบคุมโรค

            2. ภาพกิจกรรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์

                - ผู้บริหารกรมควบคุมโรค

                - หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

3. องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด

   3.1 การดำเนินงาน : กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรครับทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

   3.2 หลักฐาน

         - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค

         - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม

4. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้

   4.1 การดำเนินงาน : กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน โดยมีผลสำเร็จ ...% ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรครับทราบ พร้อมทั้งนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรครับทราบ

   4.2 หลักฐาน

          - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน

5. องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพ และบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด

   5.1 การดำเนินงาน : กรมควบคุมโรค มีการติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม โดยการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และมีการตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรครับทราบ เพื่อทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมควบคุมโรค ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานในสภานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุตามคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 - 2570)

   5.2 หลักฐาน

         - หนังสือแจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

         - รายงานการตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค พร้อมภาพกิจกรรม

         - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ (ฉบับปรับแผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง)

6. องค์กรมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และหรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้

   6.1 การดำเนินงาน : กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ผ่านการประเมินเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่ผ่านการประเมินและได้รับยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... ณ .....

   6.2 หลักฐาน

         - ภาพกิจกรรมการประกาศยกย่องเชิดชู เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

ระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

7. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง

   7.1 การดำเนินงาน : กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน โดยมีผลสำเร็จ ...% ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในหน่วยงาน ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรครับทราบ พร้อมทั้งนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรครับทราบ

   7.2 หลักฐาน

        - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 12 เดือน

        - รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค

8. องค์กรมีการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม ที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด

   8.1 การดำเนินงาน : กรมควบคุมโรค มีการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมของไทย โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน 3 มิติ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ

   8.2 หลักฐาน

         - กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         - กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

         - พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกรมควบคุมโรค ประจำปี 2564

         - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9. องค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่น ๆ ได้

   9.1 การดำเนินงาน : กรมควบคุมโรค มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม โดย

         9.1.1 จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมควบคุมโรค จำนวน 2 หน่วยงาน ร่วมอภิปรายสรุปบทเรียน ในโครงการปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาเครือข่ายคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

         9.1.2 จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 และห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน เป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ในการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกรมควบคุมโรคให้เข้มแข็ง และนำสู่การเป็นกรมคุณธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ในรูปแบบ “การประชุมวิชาการตลาดนัดคุณธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Moral Market)” และการอภิปรายในหัวข้อ "กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรและสังคมไทย" โดยวิทยากรจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

   9.2 หลักฐาน

         - ภาพกิจกรรมการสรุปบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

         - สรุปบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1

         - การเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

         - ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ฯ

 

 


ข่าวสารอื่นๆ