สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

คู่มือสุขภาพสำหรับนักเดินทาง

     ปัจจุบันการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ รวดเร็ว สะดวกสบาย การเดินทางแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างแดนในที่ห่างไกล การเดินป่า ขึ้นภูเขาสูง ทะเลทราย หรือการท่องเที่ยวทางทะเล คุณอาจมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อจะเดินทางไปในที่ที่มีการระบาดของโรคอาจได้รับเชื้อโรคหรือภัยอันตรายอื่นๆได้

     คู่มือสุขภาพสำหรับนักเดินทางฉบับนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้ การปฏิบัติตัวเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของนักเดินทางได้ซึ่งจะช่วยให้นักเดินทางได้วางแผนด้านสุขภาพ และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง การฉีดวัคซีน การป้องกันอันตรายจากโรคและภัยสุขภาพต่างๆ การดูแลตนเองระหว่างเดินทาง และหลังกลับจากการเดินทาง เพื่อให้นักเดินทางปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ