สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ย้ำ “โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้”

สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ย้ำ “โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้”

          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวนร่วมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย 15 – 21 ม.ค. 2567 มุ่งค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ให้รีบรักษาโดยเร็ว ลดการเกิดความพิการ ภายใต้แนวคิด “เร่งรัดกำจัดโรคเรื้อน มุ่งสู่การปลอดโรคเรื้อนปี 2570” ย้ำ โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้

          นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เนื่องใน “วันราชประชาสมาสัย” 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “การกำจัดโรคเรื้อน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อผลิตบุคลากรและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อน สำหรับปี พ.ศ. 2567 ได้กําหนดการรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ในวันที่ 15 - 21 มกราคม เป็นสัปดาห์รณรงค์เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ทั่วประเทศ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อน ให้ประชาชนสามารถสังเกตอาการของตนเองและคนใกล้ชิด ให้เข้ามารับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความพิการที่อาจเกิดขึ้น สถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 73 ราย ส่วนสถานการณ์ในเขตสุขภาพที่ 11 ในปี พ.ศ. 2566 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 5 ราย แม้แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่สัดส่วนความพิการของผู้ป่วยไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ารับการรักษาที่ล่าช้า ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดความพิการ จากการทำลายเส้นประสาทส่วนปลาย คือ ตา มือ เท้า ทำให้สูญเสียหน้าที่การทำงาน และเป็นสาเหตุนําไปสู่การตีตราจากสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัว

          นายแพทย์หิรัญวุฒิ กล่าวเพิ่มว่า โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่ สามารถติดต่อได้ทางการหายใจ แต่ติดต่อได้ยาก ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโรคเรื้อน คือผู้ที่สัมผัสคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษา อาการของโรคเรื้อน ได้แก่ ผิวหนังเป็นวงด่างสีขาว สีซีดจางหรือแดงกว่าผิวหนังปกติ มีอาการชา หรือเป็นผื่นแดง ตุ่มแดง ไม่คัน หากใช้ยากิน

ยาทา นานเกิน 3 เดือน แล้วไม่ดีขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย แม้ปัจจุบันโรคเรื้อนจะไม่มีวัคซีนหรือยาป้องกันโรค แต่มียารักษาโรคที่ได้ผลดี เริ่มรักษาได้เร็วเท่าไร ความเสี่ยงเรื่องความพิการก็ยิ่งลดลง จึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็ว เพื่อให้หายเป็นปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทีสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

https://www.facebook.com/photo/?fbid=779672074176046&set=a.315140280629230

#สัปดาห์ราชประชาสมาสัย

#สายด่วน1422 #กรมควบคุมโรค #สคร11

ผู้เขียนข่าว ธัญญธร เยาวยอด

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ