สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ข่าว : ประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
- อบรม "หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร" ดาวน์โหลด

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร "แนวทางการกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนววินิจแัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหา" รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลด

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม" รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 8

ดาวน์โหลด

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร "เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจาณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลด

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ (contructive feedback and listening whit heart" เพื่อการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลด

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership,s mindset) เพื่อการพัฒนาดูแลทีมอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลด

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร "กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ" รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลด

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร "รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ปปช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง" รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลด

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 7

ดาวน์โหลด

- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดาวน์โหลด

- ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ สมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9

ดาวน์โหลด

- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนงานและข้อมูลภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด

-  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานภายนอก

ดาวน์โหลด

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ดาวน์โหลด

- ขอเชิญพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ และผู้สนใจเข้ารับการ
   อบรมเชิงปฏิบัติการ
  

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Growth Mindset การใช้กรอบความคิดแบบ
  เติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
   

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพ
  ในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนา
  การสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 
  

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ
  รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 9    
 

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และ
  ตรวจรับพัสดุให้โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการตรวจสอบหรือถูกทักท้วง
  และตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
    

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ระยะที่ 5 พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลใน
  ระบบ (e-GP) รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
   

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา
  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ
  รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 
 

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
  ของกรมบัญชีกลาง และกฎหมายด้านบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐ
  ในปัจจุบัน เพื่อลดความผิดพลาดป้องกันการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
  รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 7
    

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการ
  จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน รุ่นที่ 1 -
  รุ่นที่ 5 
  

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานภายนอก

ดาวน์โหลด