สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ข่าว : ประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

 
-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) 2 โครงการ
1. โครงการ 24-CP-27-GE-WSP-A:Workshop on Digital Communications Strategy for the Public Sector ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567
2. โครงการ 24-CP-29-GE-WSP-A:Workhshop on the Regulatory Sandbox Mechanism for Productivity Policies ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567
ดาวน์โหลด
-ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศอเมริกา และฟินแลนด์ รุ่น 31 ปี 2025/2026 จำนวน 2 ทุน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดาวน์โหลด
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมสัมมนาฯและประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ดังนี้ 
1.การจัดการความขัดแย้ง (แนวทางสันติวิธี) วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 ณ MERCURE HOTEL จ.เชียงใหม่
2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management) วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 ณ MERCURE HOTEL จ.เชียงใหม่
3. บริหารงานอย่างไร "ได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน" วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2567 ณ MERCURE HOTEL จ.เชียงใหม่
4.ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ "แนวภูมิปัญญาตะวันออก" วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567  ณ MERCURE HOTEL จ.เชียงใหม่
ดาวน์โหลด
-กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการรุ่นที่ 10  ส่งเอกสารการสมัครภายในวันทีี่ 24 พฤษภาคม 2567 ดาวน์โหลด
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์การสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลด้านยาต้านจุลชีพประจำปีของสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (CHI) ประเทศสิงคโปร์ ดาวน์โหลด
- สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การ Satir model จำนวน 3 โครงการ และการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคปกติ)
   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ดาวน์โหลด
- กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งขยายเวลาเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ยื่นแบบเสนอชื่อ รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลด

- มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 4 หลักสูตร  ดังนี้                                               
1. หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 
2. หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิจัยประชากรและสังคม   
3. หลักสูตรปริญญาโท สาขาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
4. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม                       
ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

ดาวน์โหลด
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศีกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 22 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567  ดาวน์โหลด
- คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรภาคพิเศษ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567  ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67

ดาวน์โหลด

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

 

   - หลักสูตร "การปฏิบัติงานให้ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของ สตง.และถูกไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
   - หลักสูตร "ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย" รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
   - หลักสูตร "เทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชีภาครัฐให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด
   - หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ"
รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2
ดาวน์โหลด
   - หลักสูตร "กระบวนการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 เพื่อลดข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 ดาวน์โหลด
   - หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารด้วยหลักการ DISC เพื่อการฟังด้วยใจ (Listening with HEART) และการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback)" รุ่นที่ 4 วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
 - หลักสูตร "ความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันความผิดทางวินัยและการละเมิดของเจ้าหน้าที่  " รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลด

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอเชิญร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ "ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ" ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ http://www.frdgf.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2568 ณ ประเทศสหรัฐอเมริการเป็นเวลา 10-12 เดือน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลด

สมาคมลูกจ้างส่วนราชการสาธารณสุข ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงวิการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภรเพื่อการศึกษา
กฏหมาย พ.ศ.2
567 ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ผู้สนใจรับทุนส่งใบสมัครไปยังกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร 7 วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ 64 ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2567  ณ อาคารศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ดาวน์โหลด

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมฝังเข็มฟรี ระหว่างวันที่ 3,7,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด
การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด