สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ข่าว : ประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 หลักสูตร 
  ระหว่างเดือน 
กันยายน 2566 - กันยายน 2567  NEW

ดาวน์โหลด

- สัมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) 
   
วันที่ 18 กันยายน 2566 NEW

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2566 NEW

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย สมัครภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 NEW

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุน 
  รัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2567
  สมัครภายใน 
วันที่ 15 กันยายน 2566 NEW

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด

- ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปฝึกอบรม
  หลักสูตรของหน่วยงานภายนอก
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพนธ์ 
  1. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน
จำนวน 2 โครงการ 
  2. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การ Satir model จำนวน 3 โครงการ
  3. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ 

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตการศึกษา

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด

-  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2566 - 2567 ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย (60 ชั่วโมง) เปิดสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด