สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

DDC conducted the 22nd International Conference in Emerging Infectious Disease in The pacific rim with International Partner

กรมควบคุมโรคร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ จัดการประชุมเพื่อรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค

          วันที่ 24- 26 กุมภาพันธ์ 2563  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (The National Institutes of Health: NIH) สหรัฐอเมริกา และหน่วยงานพัฒนาทางการแพทย์ ประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agency for Medical Research and Development: AMED) ร่วมมือกันจัดการประชุม The U.S.-Japan Cooperative Medical Sciences Program's (USJCMSP) 22nd International Conference on Emerging Infectious Diseases in the Pacific Rim ระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ผลงานวิจัย และส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศ โดยในปีนี้เน้นเรื่อง การวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาแนวทางการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค รวมทั้งพัฒนาแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อและโรคระบาดต่าง ๆ อันเป็นหลักประกันว่าพวกเราต่างมีความพยายามในการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการการควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ มีการแถลงสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน แสดงถึงความโปร่งใสทางด้านข้อมูลของภาครัฐบาล และเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันข้อมูล ระหว่างนักวิชาการ และประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงที ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้ยังจะเป็นการเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ การต่อยอดผลงานวิจัย และโอกาสที่จะดำเนินงานร่วมกันกับองค์กรนานาชาติ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขอันจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชากรแถบมหาสมุทรแปซิฟิคในอนาคต

​​​​​​​


ข่าวสารอื่นๆ