สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีสถานการณ์ (COVID-19)

สคร.12 สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีสถานการณ์ (COVID-19)

            วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (All Hazard) เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม ป้องกัน) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงานในแต่ละกล่องภารกิจเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ติดตามข่าวสารเพิมเติ่มได้ที่ facebook : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  ( https://www.facebook.com/dpc12 )

 


ข่าวสารอื่นๆ