สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/150
25 มกราคม 2566
-
2566
-
-
28465
-
1
2566
งานพัสดุ
เงินบำรุง
เหมาบริการ
150/2566
-
-
-