สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0424.3.4/73
31 พฤษภาคม 2566
-
2566
-
-
7192
-
1
2566
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินอื่นๆ
ซื้อ
73/2566
-
-
-