สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0424.3.4/643
1 มิถุนายน 2566
-
2566
-
-
1230000
-
1
2566
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินบำรุง
ซื้อ
7/2566
-
-
-