สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
8 ธันวาคม 2566
-
2567
-
-
138000
-
1
2567
งานพัสดุและอาคารสถานที่
เงินงบประมาณ
ซื้อ
ใบสั่งซื้อที่ 38/2567
-
-