สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

31/64 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2และ ผ.3.1 สคร.8 โอนเงินไป ศตม.8.2 และ ศตม .8.3 รวมทั้งสิ้น 258,420.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ