สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมควบคุมโรค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ