สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สมาคมเวชศาสตร์การจราจร ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค และกรมการขนส่งทางบก จัดเสวนาวิชาการ “การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ แนวทางการประเมินความพร้อมด้านสุขภาพที่มีผลต่อสมรรถนะ ในการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัย”

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สมาคมเวชศาสตร์การจราจร ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กองป้องกันการบาดเจ็บ สถาบัน เวชศาสตร์ป้องกันศึกษา และกรมการขนส่งทางบก จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการประเมินความพร้อมด้านสุขภาพท่ีมีผลต่อสมรรถนะในการขับข่ีให้เกิดความปลอดภัย การเสวนาครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)    

 

...ประเด็นสำคัญในการเสวนา ประกอบด้วย

1.กฎกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการขอและต่อใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่กำหนดขึ้นมาใหม่

2.แพทยสภามีมติให้โรคลมชักในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้เป็นโรคที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เว้นแต่แพทย์ให้การรับรอง

3.ควรมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน ร่วมพิจารณากำหนดสภาวะและเงื่อนไขของสภาวะที่ไม่ Fit to drive

4.คณะผู้เชี่ยวชาญต้องพิจารณารายละเอียด ขั้นตอนเพื่อตอบสนองต่อกฎกระทรวง

5.มีการดำเนินการเข้มงวดตามกฎหมายสำหรับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ   คู่ขนานไปกับการควบคุมผู้ที่ไม่  Fit to drive 

 


ข่าวสารอื่นๆ